Privacy statement

Privacy statement

Bij Cleanbuilding draait alles om haar klanten een zo goed mogelijke service te bieden. Om dat te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens verwerken. Als wij dat doen zullen wij deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Niet alleen zorgt Cleanbuilding er ook voor dat elke verwerking (gebruik) van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, maar Cleanbuilding hecht er ook aan dat u volledig op de hoogte bent wat er met deze gegevens gebeurt. Dat kunt u lezen in dit privacy statement.
 
Wie is verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Cleanbuilding B.V is gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwpoortkade 16 (1055 RX) en is verantwoordelijk(e) voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacy statement vallen. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Cleanbuilding verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen in dat verband onder meer uw voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres, KvK-nummer, BTW- identificatienummer en nadere bedrijfsgegevens (bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma mogelijk een persoonsgegeven) verwerken. Vanzelfsprekend verwerken wij ook de inhoud van de met u gesloten overeenkomsten en gemaakte afspraken.
 
Waarom we persoonsgegevens nodig hebben en gebruiken
Cleanbuilding verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens, voor de volgende doelen en wettelijke grondslagen:
Cleanbuilding verwerkt de hierboven weergegeven persoonsgegevens hoofdzakelijk om de met haar gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daaronder wordt ook verstaan het hierover communiceren met haar klanten. Ook worden deze gegevens gebruikt om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en eventueel vorderingen te kunnen incasseren.
De gegevensverwerking is soms ook noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen waaraan Cleanbuilding onderworpen is, zoals bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen.
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Vanzelfsprekend bewaart Cleanbuilding uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt. Hoe lang een persoonsgegeven wordt bewaard is afhankelijk voor het doel waarvoor het verwerkt is.
Als de gegevensverwerking betrekking hebben op een overeenkomst met ons dan worden uw (persoons)gegevens die samenhangen met die overeenkomst  en daarmee samenhangende facturen en andere financiële gegevens, uit hoofde van fiscale verplichtingen gedurende zeven jaar bewaard.
In specifieke gevallen kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven aangegeven, bijvoorbeeld als dat nodig is in verband met mogelijke juridische procedures.
Delen met anderen
In principe delen we uw gegevens alleen met anderen als er een goede reden of verplichting voor is.Zo schakelt Cleanbuilding bij de uitvoering van haar opgedragen taken ook andere dienstverleners in.  Hieronder kunnen onder meer bedrijven voorkomen als postbedrijven, schoonmaakbedrijven en ICT-dienstverleners,  incassobureaus, werving- en uitzendbureau’s. Deze bedrijven kunnen als dat noodzakelijk is voor het desbetreffende doel uw persoonsgegevens ontvangen.
Cleanbuilding is in sommige gevallen ook gehouden persoonsgegevens te verstrekken aan bepaalde opdrachtgevers en aan daartoe bevoegde (overheids)instellingen , zoals toezichthouders, het UWV, opsporingsinstanties en de belastingdienst.
Bij het verstrekken van persoonsgegevens aan verwerkers of derden, zal Cleanbuilding erop toezien dat de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Hoewel Cleanbuilding zich tot doel heeft gesteld persoonsgegevens zo beperkt mogelijk en bij voorkeur binnen de Europese Economische Ruimte door derden te laten verwerken, zou het kúnnen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In die uitzonderlijke gevallen zal Cleanbuilding vanzelfsprekend ook passende maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed worden beschermd.
 
In kaart brengen websitebezoek
Cleanbuilding gebruikt bij het bezoek aan de website www.cleanbuilding.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij verzamelen daarmee gegevens over het IP-adres, het type en de taal van uw browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte, de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt.
Wanneer u bij opgang van de website ervoor kiest cookies (verder “cookies”) te laten plaatsen, verwerken wij uw gegevens om relevant voor u te zijn door u informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, hieronder valt onder andere een deugdelijk informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hebt u nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, kunt u een e-mail sturen aan info@cleanbuilding.nl. U kunt ook een brief sturen naar Cleanbuilding B.V, Nieuwpoortkade 16 (1055 RX) te Amsterdam.
Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam en adres. Voegt u ook een kopie van een wettelijk identificatiebewijs (paspoort of rijbewijs) bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft. Wij verzoeken u voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs uw burgerservicenummer,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart te maken.